Co nabízíme

Našim dětem a rodičům nabízíme prostředí rodinného typu. Upřednostňujeme heterogenní složení dětí ve třídách, kam je zařazujeme na základě individuálních potřeb. Každá třída má stanovena svá pravidla a rituály. U mladších dětí se zaměřujeme především na úspěšnou adaptaci a na vytváření potřebných návyků a stereotypů, na postupné vytváření režimu činností v MŠ, který přináší dětem pocit bezpečí a jistoty. U starších dětí pracujeme na rozvíjení jejich zájmů, poznávání osobnostních charakteristik a získávání vědomostí, dovedností a postojů. Upřednostňujeme prožitkové, sociální a kooperativní učení hrou, zařazujeme různé formy práce (individuální, skupinové, diferencované). Zohledňujeme individuální rozdíly ve vývoji dětí, jejich možnosti a potřeby. Ve speciální -  méněpočetné třídě pracujeme dle záměrů a principů programu Začít spolu. Prostředí je uspořádáno do center aktivit (učebních kooperativních koutků, menších pracovišť), která jsou různě tematicky zaměřena a vybavena tak, aby podněcovala a stimulovala děti k aktivitě a co největšímu osamostatnění.

Poskytujeme dětem speciálně pedagogickou péči pod vedením speciálních pedagogů, odborníků v oblasti logopedie, surdopedie, psychopedie, etopedie, atd.

V odpoledním bloku mají děti možnost působit v tzv. klubech:

Klub „PŘEDŠKOLÁČEK:
Je určen pro starší děti, zejména před zahájením školní docházky. Probíhají zde kognitivní, pracovní, výtvarné, konstruktivní činnosti rozvíjející paměť, percepci, pozornost, jemnou motoriku, grafomotoriku, fantazii a další schopnosti. Pravidelná stimulace vizuomotoriky, nácvik, upevnění správného úchopu psacího náčiní, popř. korekce vadného držení. Uvolnění ruky od ramenního kloubu až po zápěstí, nácvik přiměřeného tlaku na tužku, procvičování jednotlivých grafomotorických úkolů seřazených od nejjednodušších po složitější, kontrola správného sezení u grafomotorických cvičení.

Klub „VÝTVARNÍČEK – kouzlíme s barvami“:
Zaměřuje se na výtvarně-pracovní činnosti, při kterých se děti seznámí se základy výtvarných technik jako je kresba, malba a práce s různým materiálem. Část výuky je také věnována výtvarným experimentům a méně tradičním technikám tvorby.

Klub „ZPÍVÁNKY“:
Rozvoj smyslu pro rytmus, sluchové percepce a paměti, vytváření kladného vztahu k hudbě. Seznámení s notami, rytmizace říkadel, nácvik jednoduchých písní. Pomocí hudebně pohybových činností se u dětí rozvíjí smysl pro rytmus, dynamičnost, muzikálnost, ale i schopnost radostně vnímat hudbu poslechem a dovednost vyjádřit pohybem hudební motiv, radost ze zpěvu.

Klub „POVÍDÁLEK“:
Obsahem je především odborná logopedická péče v různých formách, hry na rozvoj fonematického sluchu, na procvičení sluchové percepce a paměti, na budování a rozvoj slovní zásoby, cvičení obratnosti mluvidel nebo dechu. Cvičení správné plynulosti, tempa řeči, aj.

Klub „TANEČKY“:
Pohybová průprava pro nejmenší. Výuka je zaměřená na všeobecnou taneční průpravu - protažení, správné držení těla, koordinaci a rovnováhu. Děti se naučí vnímat hudbu a rytmus pomocí pohybových her a poslechem písní. Cílem je vzbudit u dětí zájem o tanec.

Klub „HAJÁNEK“:
Jedná se o odpočinek na lůžku při poslechu pohádek. V případě zájmu starších dětí, či na základě přání jejich rodičů, se k odpočinku mohou také přidat. Pokud se děti již cítí odpočaté a nechtějí na lůžku déle setrvat, mohou odejít do jiného klubu.

Cvicebna
Hudebna
Telocvicna
Foto home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny6:30 - 16:30
telefon+420 733 642 184
youtuberajce