Našim dětem a rodičům nabízíme prostředí rodinného typu. Upřednostňujeme heterogenní složení dětí ve třídách, kam je zařazujeme na základě individuálních potřeb. Každá třída má stanovena svá pravidla a rituály. U mladších dětí se zaměřujeme především na úspěšnou adaptaci a na vytváření potřebných návyků a stereotypů, na postupné vytváření režimu činností v MŠ, který přináší dětem pocit bezpečí a jistoty. U starších dětí pracujeme na rozvíjení jejich zájmů, poznávání osobnostních charakteristik a získávání vědomostí, dovedností a postojů. Upřednostňujeme prožitkové, sociální a kooperativní učení hrou, zařazujeme různé formy práce (individuální, skupinové, diferencované). Zohledňujeme individuální rozdíly ve vývoji dětí, jejich možnosti a potřeby. Ve speciální -  méněpočetné třídě pracujeme dle záměrů a principů programu Začít spolu. Prostředí je uspořádáno do center aktivit (učebních kooperativních koutků, menších pracovišť), která jsou různě tematicky zaměřena a vybavena tak, aby podněcovala a stimulovala děti k aktivitě a co největšímu osamostatnění.

Poskytujeme dětem speciálně pedagogickou péči pod vedením speciálních pedagogů, odborníků v oblasti logopedie, surdopedie, psychopedie, etopedie, atd.

V odpoledním bloku mají děti možnost působit v tzv. klubech:

Rámcové a specifické cíle čerpáme z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, na jehož základě jsou zpracovány jednotlivé integrované bloky a z nich vyplývající témata s ohledem na podmínky školy. Tyto integrované bloky a témata jsou shodné pro všechny třídy mateřské školy. Učitelky rozlišují specifické potřeby jednotlivých tříd či dětí přímo při plánování konkrétních činností. Individuální potřeby dětí jsou zohledňovány i při zařazování dětí do odpoledních klubů, jejichž program se jeví takto:

Klub „PŘEDŠKOLÁČEK“
Je určen pro starší děti, zejména před zahájením školní docházky. Probíhají zde kognitivní, pracovní, výtvarné, konstruktivní činnosti rozvíjející paměť, percepci, pozornost, jemnou motoriku, grafomotoriku, fantazii a další schopnosti. Pravidelná stimulace vizuomotoriky, nácvik, upevnění správného úchopu psacího náčiní, popř. korekce vadného držení. Uvolnění ruky od ramenního kloubu až po zápěstí, nácvik přiměřeného tlaku na tužku, procvičování jednotlivých grafomotorických úkolů seřazených od nejjednodušších po složitější, kontrola správného sezení u grafomotorických cvičení.

KLUB „NETRADIČNÍHO TVOŘENÍ“ paní učitelka Monča
Zábavné tvoření pomáhá dítěti objevovat tvůrčí schopnosti, které významně posilují jeho sebevědomí. Rozvíjí fantazii, kreativitu, pozorovací schopnosti, estetickou vnímavost, vkus dítěte i jemnou motoriku ruky. Děti se seznámí s různými neobvyklými technikami, budou tvořit z méně známých materiálů, používat netradiční nástroje a pomůcky.

Klub „ZPÍVÁNKY“ paní učitelka Lucka
Rozvoj smyslu pro rytmus, sluchové percepce a paměti, vytváření kladného vztahu k hudbě. Seznámení s notami, rytmizace říkadel, nácvik jednoduchých písní.
Pomocí hudebně pohybových činností se u dětí rozvíjí smysl pro rytmus, dynamičnost, muzikálnost, ale i schopnost radostně vnímat hudbu poslechem a dovednost vyjádřit pohybem hudební motiv, radost ze zpěvu.

Klub „POVÍDÁLEK“ paní učitelka Regina
Obsahem je především logopedická péče v různých formách, hry na rozvoj fonematického sluchu, na procvičení sluchové percepce a paměti, na budování a rozvoj slovní zásoby, cvičení obratnosti mluvidel nebo dechu. Cvičení správné plynulosti, tempa řeči, aj.

Klub „GYMNASTIKA“ paní učitelka Rita
Gymnastika je základem pro všechny pohybové aktivity a činnosti každodenního života. Základy sportovní gymnastiky budou dětem předkládány prostřednictvím zábavné formy s využitím tradičního i netradičního nářadí. Jejím prostřednictvím je podporován správný vývoj motoriky a rovnováhy, dochází ke zlepšení koordinace pohybů vlastního těla i orientace v prostoru.

Cílem bude naučit děti nejen základům gymnastiky, sportovní gymnastiky a sportovní přípravy, ale také píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost.

Klub „MALÝ BADATEL“ paní učitelka Jana
Badatel se zaměřuje na pokusy, které děti naučí pracovat s netradičními pomůckami. Učí se bezpečnosti práce a opatrnosti. Zároveň získávají dovednosti pro koordinovaný pohyb, samostatnou práci, odvahu a používání skutečných pomůcek v laboratoři. Všechny pokusy i chemikálie jsou pro děti bezpečné a mnohé z nich jsou proveditelné i v domácích podmínkách.
Část výuky bude věnovaná experimentům s individuálním přístupem. Děti se naučí vnímat, pozorovat a nahlížet na věci kolem sebe.

Klub „HAJÁNEK“
Jedná se o odpočinek na lůžku při poslechu pohádek. V případě zájmu starších dětí, či na základě přání jejich rodičů, se k odpočinku mohou také přidat. Pokud se děti již cítí odpočaté a nechtějí na lůžku déle setrvat, mohou odejít do jiného klubu.

 

 

 

 Cvicebna
Hudebna
Telocvicna