Třídní učitelé:
Anna Kociánová, DiS.
Rita kahounová
Školní asistent:
Simona Guzýová

Naše třída se jmenuje MYŠKY. Je zde zapsáno 17 dětí, 8 chlapců a 9 dívek. Třída je heterogenní ve věkovém rozmezí od 2 do 4 let. Je zaměřena
na činnosti, které se prolínají všemi integrovanými bloky. Pomocí těchto činností a her si děti rozvíjí fantazii, tvořivost, samostatnost, slovní zásobu, paměť, logické myšlení, smysly, jemnou a hrubou motoriku. V průběhu dne nabízíme činnosti spontánní, které se prolínají s činnostmi řízenými učitelkou, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Cílem je, aby adaptace do MŠ proběhla co nejsnadněji a děti se zde cítily dobře, poznávaly nové kamarády, měly chuť se dozvídat nové informace, naučily se říci si o pomoc a zároveň pomáhaly ostatním.

 

 Mysky1
Mysky2