V N I T Ř N Í   Ř Á D   Š K O L N Í   J Í D E L N Y

Vyplývá z nařízení EP a Rady č. 852/2004

Zákona 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dítě má nárok na dotovanou stravu, rodiče platí jen finanční normu potravin pouze v době pobytu ve školském zařízení § 117 odst. 1b,c,§119 a §122 odst.2)

Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …..

Platných hygienických předpisů (zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 137/2004 Sb.) 

Školní jídelna poskytuje stravování dětem a zaměstnancům mateřské školy. Cizím strávníkům jídelna obědy neposkytuje.

 

Děti mají ve školní jídelně zajištěnou plnohodnotnou a vyváženou stravu. Snažíme se sestavovat pestrý jídelníček a pravidelně kontrolujeme a udržujeme ve stanovené výši spotřebu masa, ryb, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny,luštěnin, tuků a cukrů.

Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ i v létě na školní zahradě.

 

Organizace provozu stravování

  • ŠJ zajišťuje stravování jen ve dnech provozu MŠ
  • děti se stravují v prostorách školní jídelny, výjimečně ve třídě 
  • polévku a pití připravuje na stoly kuchařka, pro hlavní jídlo si děti chodí samy k výdejnímu okénku /nejmenším dětem pomáhá školnice a učitelky/
  • po jídle si děti samy nádobí odnášejí na místo k tomu určené
  • strava se skládá z přesnídávky, polévky, hlavního jídla, svačiny a nápojů
  • strávník má nárok na jedno jídlo denně, přídavky jsou dle aktuálního stavu vydaných porcí a není na ně nárok 
  • dozor v ŠJ vykonává pedagogický pracovník, dojde-li k znečištění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu. 

 

Stravné v naší MŠ činí

Děti do 6 let      Děti 7 – 10 let  
přesnídávka   11,- Kč  přesnídávka    12,- Kč
oběd    24,- Kč  oběd    25,- Kč
svačina    11,- Kč   svačina     12,- Kč
celodenní strava    46,- Kč  celodenní strava   49,- Kč

 

Dietní stravování:
Diety jsou připravovány na základě lékařského potvrzení pod dohledem nutričního terapeuta. Pokud má dítě pouze menší omezení (alergii na jeden druh potraviny), může se zákonný zástupce dohodnout individuálně s ředitelkou MŠ nebo vedoucí školní jídelny.


V případě dietního stravování rodiče připlácí 5,- Kč na den.

Děti do 6 let - dietní stravování    Děti 7 – 10 let - dietní stravování  
přesnídávka   13,- Kč  přesnídávka    14,- Kč
oběd    25,- Kč  oběd    26,- Kč
svačina    13,- Kč   svačina     14,- Kč
celodenní strava    51,- Kč  celodenní strava   54,- Kč

 

Stravné se platí každý měsíc na účet MŠ č. 208 558 003/0600 vždy do 25. dne v daném měsíci na další měsíc. 
Odhlašování stravy: stravu si můžete odhlásit den předem do 16.00 hod. do knihy na odhlašování – na hlavní chodbě nebo po celý den telefonem a každé ráno do 7.00 hod. telefonem na čísle 499 776 457, mobil  604 467 722.

Odpolední svačinu si můžete odhlásit den předem nebo ráno do 8.00 hod. do sešitu na odhlašování (police na hlavní chodbě).

Při neodhlášení a nepřítomnosti dítěte v MŠ si můžete první den oběd vyzvednout v době od 11.00 – 11.15 hod. Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná finanční náhrada.

Dle zákona 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví upozorňujeme rodiče, že se jídlo vydává pouze do čistých jídlonosičů (žádné sklenice nebo podobné nádoby).

Z důvodu zavedení systému kritických bodů /Vyhl.137/2004/ ve stravovacích zařízeních, si rodiče musí oběd v určenou dobu vyzvednout. Nelze přechovávat oběd v jídlonosičích do odpoledních hodin. 

Na dotovanou stravu má dítě v MŠ dle § 119 ŠZ nárok pouze v době pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Na další dny je rodič povinen stravu odhlásit.

Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy. 

Zaměstnanci mateřské školy mají nárok na oběd, pokud odpracovali ten den minimálně 3 hodiny. V době dovolené, služební cesty/při současném čerpání stravného na cestovním příkaze/ a nemoci jsou povinni si oběd včas odhlásit.

Po dobu nemoci, nepřítomnosti dítěte nebo zaměstnance školy ve škole, nelze vydávat stravu domů.

Důchodci organizace – strava je určena ke konzumaci důchodci, který pracoval v organizaci před odchodem do důchodu. V případě, že důchodce je hospitalizován, je na rekreaci, užívá lázeňský pobyt či odcestoval z místa bydliště na dobu delší než 1 den, se důchodcům strava nevydává. Totéž platí i v době školních prázdnin.

 

Rozvrh podávání jídel:        

1. tř. přesnídávka 8:00 - 8:25
  oběd 11:00 - 11:25
  svačina 13:50 - 14:10
     
2. tř. přesnídávka 8:25 - 8:50
  oběd 11:30 - 11:55
  svačina 13:50 - 14:10
     
3. tř. přesnídávka 8:50 - 9:10
  oběd 12:00 - 12:25
  svačina 14:10 - 14:30

 

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce a webových stránkách školy.

Ostatní:

- jídelní lístek sestavuje kuchařka ve spolupráci s vedoucí školní jídelny v souladu s výživovými normami

- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťují pracovnice MŠ nebo ŠJ

- problémy nebo připomínky ke stravování mohou hlásit rodiče administrativní pracovnici ŠJ nebo ředitelce školy 

Úřední hodiny administrativní pracovnice:

Pracoviště B. Němcové
Telefon 499 776 457, mobil  604 467 722 

Liché úterý 12.00 –  16.00  hodin 
 Středa 6.00 –  10.00  hodin 
 Pátek 6.00 –  10.00  hodin


Pracoviště Na Pilíři:
Telefon 499 876 721,  mobil 733 642 184 

Pondělí   6.00 –  10.00  hodin
Sudé úterý  12.00 –  16.00  hodin
Čtvrtek  6.00 –  10.00  hodin

              

Administrativní úřednice ŠJ – p. Hledíková Hana

Tento Vnitřní řád je vyvěšen na nástěnce a současně přístupný na webových stránkách.

Přílohou Vnitřního řádu je kalkulace všech nákladů na přesnídávku, svačinu a oběd. 


V Žacléři 1. 9. 2023 
Nagyová Jana DiS.
ředitelka MŠ