Stravování

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

V N I T Ř N Í   Ř Á D   Š K O L N Í   J Í D E L N Y

Vyplývá z nařízení EP a Rady č. 852/2004

Zákona 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dítě má nárok na dotovanou stravu, rodiče platí jen finanční normu potravin pouze v době pobytu ve školském zařízení § 117 odst. 1b,c,§119 a §122 odst.2)

Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …..

Platných hygienických předpisů (zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška č. 137/2004 Sb.) 

Školní jídelna poskytuje stravování dětem a zaměstnancům mateřské školy. Cizím strávníkům jídelna obědy neposkytuje.

 

Děti mají ve školní jídelně zajištěnou plnohodnotnou a vyváženou stravu, v případě potřeby zařazujeme také dietní stravování. 
Snažíme se sestavovat pestrý jídelníček a pravidelně kontrolujeme a udržujeme ve stanovené výši spotřebu masa, ryb, mléka a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, luštěnin, tuků a cukrů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ i v létě na školní zahradě.

 

Organizace provozu stravování

  • ŠJ zajišťuje stravování jen ve dnech provozu MŠ
  • děti se stravují v prostorách školní jídelny, výjimečně ve třídě 
  • polévku a pití připravuje na stoly kuchařka, pro hlavní jídlo si děti chodí samy k výdejnímu okénku /nejmenším dětem pomáhá školnice a učitelky/
  • po jídle si děti samy nádobí odnášejí na místo k tomu určené
  • strava se skládá z přesnídávky, polévky, hlavního jídla, svačiny a nápojů
  • strávník má nárok na jedno jídlo denně, přídavky jsou dle aktuálního stavu vydaných porcí a není na ně nárok 
  • děti s dietním režimem dostávají připravenou stravu odděleně, každý zvlášť, aby nedošlo k záměně.
  • dozor v ŠJ vykonává pedagogický pracovník, dojde-li k znečištění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu. 

 

Stravné v naší MŠ činí

Děti do 6 let      Děti 7 – 10 let  
přesnídávka   8,- Kč  přesnídávka    9,- Kč
oběd    21,- Kč  oběd    22,- Kč
svačina    8,- Kč   svačina     9,- Kč
celodenní strava    37,- Kč  celodenní strava   40,- Kč

V případě dietního stravování rodiče připlácí 5,- Kč na den.

Stravné se platí každý měsíc na účet MŠ č. 208 558 003/0600 vždy do 25. dne v daném měsíci na další měsíc. 
Odhlašování stravy: stravu si můžete odhlásit den předem do 16.30 hod. do knihy na odhlašování – na hlavní chodbě nebo po celý den telefonem a každé ráno do 6.30 hod. telefonem na čísle 499 876 271, mobil  733 642 184.

Odpolední svačinu si můžete odhlásit den předem nebo ráno do 8.00 hod. do sešitu na odhlašování (police na hlavní chodbě).

Při neodhlášení a nepřítomnosti dítěte v MŠ si můžete první den oběd vyzvednout v době od 11.00 – 11.15 hod. Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná finanční náhrada.

Dle zákona 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví upozorňujeme rodiče, že se jídlo vydává pouze do čistých jídlonosičů (žádné sklenice nebo podobné nádoby).

Z důvodu zavedení systému kritických bodů /Vyhl.137/2004/ ve stravovacích zařízeních, si rodiče musí oběd v určenou dobu vyzvednout. Nelze přechovávat oběd v jídlonosičích do odpoledních hodin. 

Na dotovanou stravu má dítě v MŠ dle § 119 ŠZ nárok pouze v době pobytu ve škole, případně první den neplánované nepřítomnosti. Na další dny je rodič povinen stravu odhlásit.

Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy. 

Zaměstnanci mateřské školy mají nárok na oběd, pokud odpracovali ten den minimálně 3 hodiny. V době dovolené, služební cesty/při současném čerpání stravného na cestovním příkaze/ a nemoci jsou povinni si oběd včas odhlásit, jinak jim bude počítána plná cena stravy.

Po dobu nemoci, nepřítomnosti dítěte nebo zaměstnance školy ve škole, nelze vydávat stravu domů.

Důchodci organizace – strava je určena ke konzumaci důchodci, který pracoval v organizaci před odchodem do důchodu. V případě, že důchodce je hospitalizován, je na rekreaci, užívá lázeňský pobyt či odcestoval z místa bydliště na dobu delší než 1 den, se důchodcům strava nevydává. Totéž platí i v době školních prázdnin.

 

Rozvrh podávání jídel:        

Třída

1.

2. a 3.

Přesnídávka

08.15 - 08.40

08.40 - 09.00

Oběd

11.15 - 11.50

11.50 - 12.15

Svačina

14.15 - 14.45

14.15 - 14.45

 

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce a webových stránkách školy.

Ostatní:

- jídelní lístek sestavuje kuchařka ve spolupráci s administrativní pracovnicí v souladu s výživovými normami

- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby zajišťují pracovnice MŠ nebo ŠJ

- problémy nebo připomínky ke stravování mohou hlásit rodiče administrativní pracovnici ŠJ nebo ředitelce školy

Z důvodu zabránění šíření onemocnění Covid-19 se až do odvolání neumožňuje samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, ovoce, zelenina, svačinky, saláty,…).

Dietní stravování: 

zajištěno na odloučeném pracovišti Na Pilíři. Zde jsou připravovány diety na základě lékařského potvrzení pod dohledem nutričního terapeuta. Pokud má dítě pouze menší omezení (alergii na jeden druh potraviny), může se zákonný zástupce dohodnout individuálně s vedoucí školní jídelny.

 

Úřední hodiny administrativní pracovnice:

Pracoviště B. Němcové
Telefon 499 776 457, mobil  604 467 722 

Liché úterý 12.00 –  16.00  hodin 
 Středa 6.00 –  10.00  hodin 
 Pátek 6.00 –  10.00  hodin


Pracoviště Na Pilíři:
Telefon 499 876 721,  mobil 733 642 184 

Pondělí   6.00 –  10.00  hodin
Sudé úterý  12.00 –  16.00  hodin
Čtvrtek  6.00 –  10.00  hodin

              

Administrativní úřednice ŠJ – p. Hledíková Hana

Tento Vnitřní řád je vyvěšen na nástěnce a současně přístupný na webových stránkách.

Přílohou Vnitřního řádu je kalkulace všech nákladů na přesnídávku, svačinu a oběd. 


V Žacléři 1. 9. 2021
Nagyová Jana DiS.
ředitelka MŠ

toho home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny7:00 - 16:30
telefon+420 604 467 722
youtuberajce