Naše mateřská škola nabízí dětem prostředí plné pohody, klidu a vzájemné důvěry. Zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí a napomáhají jim v jejich uspokojování.

Všechny děti ve škole mají stejná práva, stejné možnosti, ale také stejné povinnosti. Děti mají vytvořená společná pravidla chování ve skupině tak, aby se všichni cítily dobře a těšily se za svými kamarády.

Pedagogové pracují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV ), který je platným vzdělávacím programem pro mateřské školy. Vychází ze tří dlouhodobých cílů, které je třeba prosazovat pro úspěšný rozvoj a vývoj jedince:

- Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
- Osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

- Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

RVP PV vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí, na jejichž základě jsme vytvořily vlastní vzdělávací program vhodný pro naši školu.


KRAKONOŠOVA POHÁDKA

Tento program je zaměřený na soužití člověka s přírodou.

Hlavním cílem je seznámit děti s přírodním prostředím, které je bezprostředně obklopuje. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý. Uvědomovat si změny v přírodě v souvislosti s ročním obdobím. Snažit se nebýt lhostejný a nevšímavý ke svému okolí a vypěstovat v dětech kladný vztah a úctu nejen k přírodnímu prostředí, ale také ke všem formám života. Školní výchovně vzdělávací program je rozpracován do deseti integrovaných bloků, které jsou následně podrobně zpracovány v třídních vzdělávacích programech (v nichž jsou specifikovány jednotlivé činnosti, náměty a návrhy pro další rozvoj a poznatky dětí) do tematických celků, které společně sestavil kolektiv učitelek na základě praktických zkušeností. Jednotlivé tematické celky na sebe navazují, vzájemně se prolínají, doplňují a rozšiřují. Některá témata jsou zařazována nahodile podle momentální situace v MŠ. Je důležité zmínit, že projekt Krakonošova pohádka je přizpůsoben homogenní skupině dětí s ohledem na individuální zvláštnosti a potřeby každého z nich.

Pedagogové pracují s dětmi na principu hry, neboť hra jako činnost je základní aktivitou předškolního věku.

Hra je nenahraditelnou činností pro zdravý vývoj dítěte, rozvíjí uvolněnost, soustředěnost, odstraňuje zábrany, podporuje vnímání okolního světa a objevování sama sebe. Zároveň se uvolňuje a rozvíjí obrazotvornost a tvořivost dítěte, rozvíjí se myšlení „ jen tak jako".

Dětská hra je přirozená, tvůrčí a spontánní.

Děti mají možnost dostatečného pohybu jak ve třídách, tak i na zahradě a okolí MŠ. Za příznivého počasí jsou veškeré aktivity přeneseny na zahradu MŠ nebo do okolní přírody, aby děti byly co nejvíce na čerstvém vzduchu.

Polední odpočinek je upraven podle individuálních potřeb jednotlivých dětí. Všechny děti odpočívají, ale postupně mají možnost vstávat a vybrat si klidnou činnost ve třídě tak, aby nerušily spící děti. Do spaní v MŠ nikdo děti nenutí.

Vždy začátkem školního roku připravujeme třídní schůzku pro rodiče, kde jsou seznámeni s organizací a provozem MŠ. Rodiče tak mají možnost vyjádřit se k jednotlivým bodům schůzky a ujasnit si případné nesrovnalosti.

Je zajištěn pravidelný denní řád, který je doplňován různými akcemi pro zpestření a získání nových poznatků při pobytu v mateřské škole.

Za prioritní považujeme spolupráci se společností Agro CS a.s. na projektu ,,MALÝ ZAHRADNÍK":

Malý zahradník je vzdělávací program AGRO CS a.s., který je určený mateřským školám, zejména těm zaměřeným na přírodu, ekologickou výchovu, a dále na ty mateřské školy, které mají o tato témata zájem. Malý zahradník oslovuje především děti staršího předškolního věku, dle uvážení a zvyklostí jednotlivých mateřských škol ale lze vybrat témata vhodná i pro mladší předškoláky.

Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem programu je mj. i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností a her, které u dětí rozvíjejí vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci.

Naše mateřská škola je také členem celostátní sítě škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu s názvem "MRKVIČKA": soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující ekologickou/environmentální výchovu do celkového života mateřské školy ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty).

Další aktivitou je zařazení do projektu „DĚTI NA STARTU“. Tento celonárodní projekt všeobecné  pohybové přípravy je určen dětem ve věku  4 – 9 let. Procvičujeme pohybové hry, atletiku, gymnastiku a míčové hry. Nejde  nám  o výkony, chceme v dětech především probudit radost z pohybu.

Pokud je zájem ze strany rodičů, nabízíme  edukačně stimulační program MAXÍK, který je určený primárně dětem s odkladem školní docházky, tak i dětem s obtížemi v učení a motorice. Program je vázán na účast rodičů.

O dění a životě dětí ve škole se mohou rodiče a veřejnost více dozvědět z webových stránek ms.zacler.cz, nástěnek v šatnách a vestibulu školy, z článků v Žacléřském zpravodaji, z reportáží Kabelové televize Žacléř. Dále se prezentujeme besídkami pro rodiče a přátelé MŠ, vystoupeními pro různé organizace (Klub žen, Městský úřad...)

Budeme velice rády a vždy přivítáme pomoc rodičů při zlepšování prostředí v budově MŠ i na školní zahradě.


AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Akce spojené s tradicemi:

 • pečení vánočního cukroví
 • oslava Vánoc a Velikonoc
 • programy z Malého zahradníka
 • Mikulášská nadílka


Akce s rodiči:

 • Vánoční besídka
 • besídka ke Dni matek
 • vítání občánků na MÚ Žacléř
 • malá maturita a rozloučení v MŠ
 • rozloučení s předškoláky na MÚ Žacléř
 • tvořivé dílny
 • Velikonoční jarmark s Agrem (spolupráce s Domovem pro seniory v Lamperticích)


Vzdělávací akce:

 • výuka anglického jazyka

 programy s ekologickým zaměřením – pořádá SEVER HK

 • Den Země – ekologický program v MŠ
 • návštěva Městské knihovny, městského muzea
 • návštěva místních podnikatelských subjektů (Gemec, Keramtech)
 • koncert žáků ZUŠ pro předškoláky
 • divadelní představení dle nabídky agentur
 • programy z Malého zahradníka
 • edukačně stimulační program pro předškoláky nebo děti s odkladem školní docházky Maxík


Zdravotní akce:

 • přednáška o zubní prevenci se zubní hygienistkou
 • orientační logopedické vyšetření s následnou logopedickou péčí

 Oční prohlídka Prima vizus


Dopravní akce:

 • návštěva Hasičské zbrojnice a seznámení s prací hasičů
 • seznámení s prací policistů a ukázka výcviku služebního psa
 • dopravní den pro děti

Sportovní akce:

 • předplavecký kurz v krytém bazénu v Trutnově
 • Kurz bruslení na zimním stadionu v Trutnově
 • lyžařský kurz
 • turistické výlety dle výběru třídy
 • pravidelné návštěvy velké tělocvičny v ZŠ – projekt Děti na startu


Akce pro potěšení:

 • karneval v MŠ
 • fotografování v MŠ
 • oslava MDD
 • výlety jednotlivých tříd
 • noc v MŠ – přespání předškoláků v MŠ
 • návštěva první třídy s předškoláky (tzv. Předškolička)