Co je u nás nového

Osobní přítomnost dítěte bude s účinností od 12.4.2021 možná, pouze pokud podstoupilo v prostorách Mateřské školy, Trutnov (dále jen MŠ) preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (prostřednictvím testu poskytnutého MŠ, či doneseného zákonným zástupcem), který lze použít laickou veřejností.
Povinnost podstoupit test se vztahuje na všechny děti docházející do MŠ.
Povinnost podstoupit testování je jednoznačně stanovena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021.

V případě, že zákonný zástupce povinné testování dítěte odmítne:
Pověřený zaměstnanec neotestovanému dítěti neumožní vstup do MŠ

Výjimky z preventivního testování
a)výjimku mají děti, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,

Zákonný zástupce dítěte je povinen výjimku doložit potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (sken sms zprávy či jiné potvrzení). Potvrzení předloží 1. den osobní přítomnosti dítěte v MŠ a podepíše čestné prohlášení.

ORGANIZACE PREVENTIVNÍHO TESTOVÁNÍ V PROSTORÁCH MŠ NA STANOVENÍ PŘÍTOMNOSTI ANTIGENU VIRU SARS-COV-2

MŠ bude zajišťovat preventivní testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 (dále jen preventivní testování), který lze použít laickou veřejností, za podmínek uvedených níže. 2
Každé dítě si test provede buď samo, nebo bude testováno svým rodičem za přítomnosti určeného zaměstnance MŠ 2x týdně a nebo musí jeho zákonný zástupce doložit, že se na něj vztahují výjimky z preventivního testování.
Místo preventivního testování: šatna třídy kuřátek a prostor u hlavního vchodu.
Dny preventivního testování: pondělí a čtvrtek nebo 1. den osobní přítomnosti dítěte v MŠ
Čas preventivního testování: 6:30 – 8:30 hodin

PROVEDENÍ PREVENTIVNÍHO TESTU:
1. Zákonný zástupce je povinen:
a) provést či dozorovat samotestování svého dítěte vždy první den osobní přítomnosti v MŠ a při každodenní docházce vždy v pondělí a ve čtvrtek
b) řídit se pokyny pověřeného zaměstnance MŠ,
c) po vstupu do místnosti určené k testování provést dezinfekci rukou,
d) vyplnit Protokol o provedení preventivního testu (viz příloha), a to i v případě, že se netestuje, aby podepsal čestné prohlášení o neprovedení preventivního testu,
e) preventivní testování provést v určené místnosti za přítomnosti pověřeného pracovníka dle návodu přiloženého u testu,
f) ihned po testu provést dezinfekci rukou,
g) do doby zjištění výsledku testu omezit na minimum kontakt s ostatními osobami
h) vyčkat na oznámení výsledku testu pověřeným zaměstnancem MŠ,
i) dále postupovat podle výsledku testu.

2. Pověřený pracovník MŠ pro testování dětí:
a) Vyzve zákonného zástupce do místnosti a předá mu Protokol o provedení preventivního testu a testovací sadu,
b) převezme od zákonného zástupce vyplněný protokol a zhotovený test dítěte,
c) vyzve zákonného zástupce s dítětem k vyčkání v testovací místnosti,
d) provede odečet a zjištění výsledku testů u dítěte,
e) doplní výsledek testu do protokolu, podepíše a založí,
f) zaznamená výsledek testu do seznamu dětí,
g) oznámí výsledek testu zákonnému zástupci,
h) provede řádnou a pečlivou likvidaci použitého testu,
i) provede dezinfekci místa.

 

3. Likvidace použitých testů
a) Pověřený zaměstnanec po kontrole testu dítěte ihned uloží test do uzavíratelného obalu, který uzavře.
Provede dezinfekci obalu z vnější strany a dezinfekci rukou.
c) Obal s použitým testem v týž den, kdy byl testován, odnese do uzavíratelné nádoby určené pro použité preventivní testy (samotesty), která je umístěna v místnosti určené k testování. Nádoba bude označena nápisem: POUŽITÉ TESTY.
d) Každý je povinen manipulovat s použitým testem tak, aby svým neopatrným nebo záměrným konáním nevystavil ostatní osoby riziku nákazy virovým onemocněním COVID 19.
e) Nádoba určená pro použité testy v objektu školy bude ihned po dokončení testování týž den vyprázdněna.
f) Je zakázáno, aby zákonní zástupci či určení zaměstnanci odhazovali použité testy neuložené do uzavíratelného obalu, který obdrželi s testem, a do jiných než určených nádob pro použité testy.
g) V nádobách pro uložení použitých testů musí být plastové pytle o min. tl. 0,2 mm, které lze při likvidaci zavázat, otřít z vnější strany dezinfekcí a odnést do směsného odpadu v den testování.

4. V případě, že výsledek testu je:
- negativní: dítě se může zúčastnit prezenčního vzdělávání v MŠ,
- pozitivní: zákonný zástupce je povinen:
a) svým chováním chránit zdraví dítěte a ostatních osob v MŠ,
b) bezodkladně MŠ opustit,
c) ihned kontaktovat osobně nebo telefonicky (příp. jiným vzdáleným přístupem) ošetřujícího lékaře dítěte,
d) podstoupit s dítětem RT-PCR test a výsledek sdělit ihned MŠ,
e) řídit se pokyny lékaře, platnými nařízeními vlády, orgánů ochrany veřejného zdraví.

5. Ředitelka pro dané pracoviště
1) Zajistí vhodné prostory pro testování (dostatečně větratelné),
2) zajistí a průběžně kontroluje, že dítě, které je osobně přítomno v MŠ, absolvovalo 2x týdně preventivní testování, pokud se nejedná o dítě, na které se vztahuje výjimka z testování,
3) odpovídá za vedení přehledu o průběhu testování dětí,
4) Vede evidenci všech dětí o preventivním testování včetně těch, na které se vztahuje některá z výjimek z testování, ukládá Protokoly o provedení preventivního testu dětí.
5) kontroluje, že dítě s pozitivním výsledkem testu není přítomno v MŠ.

D. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů zaměstnanců se provádí na základě ust. čl. 9 odst. 2 písm. b) zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností správce dle nařízení Evropského 4

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Údaje poskytnuté ve vztahu k testování slouží pouze pro tyto účely.

V Žacléři 8. 4. 2021

Jana Nagyová, DiS.
ředitelka MŠ

toho home1

toho home1

hodinyPohodové prostředí
bez stresu
hodinyZahrada
s přírodními prvky
hodinyDěti sportují
hýbou se, jsou v přírodě
hodinySpolupráce
aktivní spolupráce s rodiči

 

Chcete svoje dítě přihlásit do naší MŠ?

Kontaktujte nás a zjistěte všechno potřebné

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍhodiny7:00 - 16:30
telefon+420 604 467 722
youtuberajce