Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v období od 4. května do 12. května 2020.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, žádosti lze doručovat

  1. do datové schránky školy (th7vv7r)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  3. poštou (vhodit do schránky MŠ)
  4. v krajním případě osobní podání v mateřské škole v předem telefonicky domluvený čas, ve dnech pondělí 11. 5. od 15. 00 – 16. 30 hodin, úterý 12. 5. od 9. 00 – 11. 00 hodin


Tiskopisy potřebné k přihlášení dítěte do MŠ:

Žádost o přijetí - vyplňte žádané údaje a podtrhněte pracoviště, na které chcete být přijati.
Pokud nebude žádost podávat zákonný zástupce, je třeba doložit zmocnění k zastupování tj. „plnou moc“ podepsanou zákonným zástupcem – podpis zákonného zástupce nemusí být ověřen.

Kopie rodného listu – po ověření údajů z rodného listu, bude tento dokument skartován, nebude zakládán do spisu

Čestné prohlášení o očkování – v současné situaci lékaře nenavštěvujte.
Vyplňte čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované a tuto skutečnost doložte kopií očkovacího průkazu.

Pokud dítě není očkované, doložte potvrzení od lékaře, že

  • je proti nákaze imunní
  • nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci


Očkování nedokládá dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami doložte kopii doporučení školského poradenského zařízení.


Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých dětí. Toto číslo vám bude včas zasláno.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na vývěsce školy dne 4. 6. 2020.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Nahlédnutí do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s ředitelkou školy nebo její zástupkyní ve čtvrtek 28. 5. od 9. 00 – 11. 00 hodin


Kontaktní osoby
Pracoviště B. Němcové 373 (Pohádka) - Jana Nagyová, DiS. (ředitelka MŠ): 499 776 457, 778133946

Pracoviště Na Pilíři 204 (Barevná školka) - Mgr. et Mgr. Regina Kligerová (zástupkyně ředitelky): 499 876 271, 778133947

Ke stažení:
- Čestné prohlášení
- Informace pro rodiče
- Kritéria pro přijímání dětí
- Plná moc - souhlas k zastupování
- Žádost o přijetí do MŠ